ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมฤทัย ตันมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เคมี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมฤทัย ตันมา