อาจารย์ทรงเกียรติ บัวลอย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านศิลปกรรม, จิตรกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ทรงเกียรติ  บัวลอย