นางสาวณิชา นภาพร จงกะสิกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวณิชา นภาพร จงกะสิกิจ