นางสาวพูนฉวี สมบัติศิริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เคมีอาหาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวพูนฉวี สมบัติศิริ