อาจารย์การันต์ ผึ่งบรรหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พืฃไร่ ข้าว ระบบน้ำ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์การันต์ ผึ่งบรรหาร