นางสาวญาดามณี ตาเมืองมูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Requirement engineering

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวญาดามณี ตาเมืองมูล