อ.ดร.พลิศภัสร์ คำฟู

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การจัดการงานวิศวกรรม
ติดต่อ : 055-416629

ความเชี่ยวชาญ
- เทคโนโลยีวัสดุ - นาโนเทคโนโลยี - วัสดุศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท ฮาเวสเตอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

อ.ดร.พลิศภัสร์ คำฟู