รองศาสตราจารย์สิงหเดช แตงจวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วัสดุคอมโพสิต,พลังงาน ,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์สิงหเดช แตงจวง