นางมยุรี พรหมเทพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
;วิทยากรทางด้านการเป็นผู้ประกอบการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางมยุรี พรหมเทพ