อาจารย์วันชัย ตาปัญโญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
งานวิจัยทางคณิตศาสตร์บริสุทธิ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วันชัย ตาปัญโญ