นายวรวิทย์ ศุภวิมุติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing) 2.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายวรวิทย์ ศุภวิมุติ