นางสาวจรีรัตน์ สุวรรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวจรีรัตน์ สุวรรณ์