ดร.ศิริกันยา เลาสุวรรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิศวกรรมโยธา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ศิริกันยา เลาสุวรรณ์