ดร.พวงผกา แก้วกรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ชีววิทยา , นิเวศวิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.พวงผกา  แก้วกรม