ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริกาญจน์ ศิวะแพทย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ธุรกิจระหว่างประเทศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริกาญจน์ ศิวะแพทย์