นางสาวชลาพันธุ์ อุปกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารจัดการข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวชลาพันธุ์ อุปกิจ