อาจารย์มานิสา กองแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Inorganic chemistry

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์มานิสา กองแก้ว