นางสาวสุวรรณี จ้นทร์ตา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การผลิตเห็ด

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสุวรรณี จ้นทร์ตา