อาจารย์อังคณา จันทร์แสงศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
นาฏศิลป์ การจัดการ พิธีกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อังคณา จันทร์แสงศรี