ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบาวดี พุทธานุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เคมีอินทรีย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบาวดี พุทธานุ