นางสาวกิตติกา ลิมปริวัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสอนทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวกิตติกา ลิมปริวัฒนา