อาจารย์ธนภัทร์ วรปัสสุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เพาะเลี้ยงวัตว์น้ำ อนุรักษ์สัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำมีฃีวิต

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ธนภัทร์ วรปัสสุ