ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสถียร ฉันทะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Biodiversity, Social Development, Border and Health , Natural Resources and Environmental Management, Health and Community, Native Rice, Ethnicity

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสถียร ฉันทะ