อาจารย์อารยา บุญศักดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Entomopathogenic Fungi

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อารยา บุญศักดิ์