นายวิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาวิสาหกิจการเกษตร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายวิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์