อาจารย์พีรวัฒน์ สุขเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก การออกแบบสื่อ ภาพยนต์และดิจิทัศน์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พีรวัฒน์  สุขเกษม