ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านChemical Engineering (วิศวกรรมเคมี)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์