ผู้ช่วยศาสตราจารย์คงเดช พะสีนาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คงเดช พะสีนาม