อาจารย์สรวิศ สอนสารี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ (Solar Thermal)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สรวิศ สอนสารี