อาจารย์ณัฐชัย นิ่มนวล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
นโยบายสาธารณะ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ณัฐชัย นิ่มนวล