ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กาญจนา สุระ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.การประกอบการธุรกิจชุมชน 3.การบริหารจัดการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กาญจนา สุระ