อาจารย์วาทิต วงษ์ดอกไม้

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการงานวิศวกรรม,เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิศวกรรมอุตสาหการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วาทิต วงษ์ดอกไม้