อาจารย์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ระบบฐานข้อมูล,ระบบสารสนเทศ,Internet of Things

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล