นางสาวศิญาพัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิเคราะห์ฐานข้อมูล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวศิญาพัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย