อาจารย์วารุณี พันธ์วงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการและควบคุมอันตรายจากสารเคมี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วารุณี พันธ์วงศ์