อาจารย์พูนชัย ยาวิราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
บริหารการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พูนชัย ยาวิราช