อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านคมพิวเอร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ