อาจารย์กิตติ์ คุณกิตติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ,จิตวิทยาการออกกำลังกาย,จิตวิทยาการกีฬา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กิตติ์  คุณกิตติ