นายกมล อยู่สุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายกมล อยู่สุข