ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา ศิริสานต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ออกแบบและดีไซน์สื่อประชาสัมพันธ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา ศิริสานต์