นายวรพล วัฒนเหลืองอรุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายวรพล วัฒนเหลืองอรุณ