อาจารย์มณีรักษ์ กาญจนรางกูร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการใช้แผนที่, การอ่านภาพถ่ายดาวเทียม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์มณีรักษ์  กาญจนรางกูร