ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา ศรีษะแย้ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านจุลชีววิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา ศรีษะแย้ม