อาจารย์สุรศักดิ์ อุสาหะกานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
คอมพิวเตอร์ดนตรี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุรศักดิ์ อุสาหะกานนท์