อาจารย์สุรางค์รัตน์ พันแสง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ชีววิทยา , นิเวศวิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุรางค์รัตน์  พันแสง