ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติกา สังขวดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการสอน จิตวิทยาการแนะแนว และการให้คำปรึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติกา สังขวดี