นายวชิระ วิจิตรพงษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมขนส่ง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายวชิระ วิจิตรพงษา