ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาบุคลิกภาพ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์