นางสาวสิขเรศ คงแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสิขเรศ คงแก้ว