อาจารย์ภาวิณี เดชเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
English

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ภาวิณี เดชเทศ